Navaya DEF LRG

Atelier Navaya - Kunst & Workshops | E-mail: info@navaya.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Navaya BV 2013

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en trainingen georganiseerd door Navaya BV.

Artikel 1 Inleidende bepaling.
Workshop/training/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training/cursus van Navaya. Hierdoor verbindt Navaya zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Navay aangeboden en door hen georganiseerde workshop/training/cursus.
Participant : De partij met wie Navaya een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbodvan Navaya. De participant, die een workshop/training/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.
De betaling geschiedt minimal 7 dagen voordat de workshop/cursus begint. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player